Polityka prywatności serwisu www.balonyidekoracje.pl

i Polityka Cookies


1. Definicje

Następującym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

a) My albo Godan GoDan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Atlasowej 17 (kod pocztowy: 02-437), wpisana pod numerem KRS: 0000584770 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 363119949, NIP:
5223046800. Kapitał zakładowy: 11.500.000 zł (w całości wpłacony),

b) Ty, czyli nasz Klient – osoba fizyczna, odwiedzająca
Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce, której dane osobowe przetwarzamy co najmniej w jednym celu wskazanym w niniejszej Polityce prywatności,

c) Franczyzodawca –Godan,

d) Franczyzobiorca przedsiębiorca, który na podstawie zawartej z Franczyzodawcą umowy franczyzowej prowadzi sklep pod marką Godan,

e) Dane osobowe wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii,

f) Serwis serwis internetowy prowadzony przez Godan pod adresem www.balonyidekoracje.pl,

g) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

h) Polityka niniejsza Polityka prywatności,

i) Użytkownik osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Cel Polityki

W Polityce wyjaśniamy w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego Serwisu, w tym ze składaniem przez Ciebie zapytań za pomocą Serwisu, a także udzielaniem odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także w związku z kierowaniem do Ciebie informacji marketingowych.

Znajdziesz tu także informacje o tym jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możesz z tych praw skorzystać. Szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Franczyzobiorcę znajdziesz w podrozdziale „Franczyza” poniżej.

3. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe

a) Administratorem Twoich danych osobowych jest Godan S.A. z siedzibą w Warszawie.

b) Nasze dane kontaktowe: ul. Atlasowa 17, 02-437 Warszawa, e-mail: bok@godan.pl, numer telefonu: (+48) 22 721 04 36

c) Chcemy Cię poinformować, że oprócz przetwarzania Twoich danych przez Godan S.A., w niektórych przypadkach może dochodzić do ich przetwarzania również przez konkretnego Franczyzobiorcę.

d) W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Franczyzobiorcę jako osobnego administratora danych, o kanałach kontaktu z nim zostaniesz poinformowany przez tego Franczyzobiorcę.

4. Franczyzobiorcy

a) Informujemy, że w związku ze składaniem przez Ciebie zapytań przez formularz kontaktowy może dochodzić do przetwarzania Twoich danych osobowych również przez konkretnego Franczyzobiorcę. W tym zakresie będzie on odrębnym administratorem Twoich danych osobowych.

b) Do takiego przetwarzania dochodzić będzie przede wszystkim w zakresie, w jakim jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, które złożyłeś u danego Franczyzobiorcy za pośrednictwem Serwisu. W tym zakresie Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez danego Franczyzobiorcę w następujących celach:

· w celu obsługi zapytań. W celu obsługi Twojego zapytania złożonego za pośrednictwem formularza Franczyzobiorca będzie przetwarzać Twoje dane podane w zapytaniu; Wówczas podstawą prawną przetwarzania ww. danych przez Franczyzobiorcę jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub prawnie uzasadniony interes Franczyzobiorcy polegający na możliwości udzielenia Ci odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f),

· w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Franczyzobiorcę przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych), Franczyzobiorca będzie przetwarzał Twoje dane; Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na Franczyzobiorcy obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

· w celu obsługi żądań związanych z realizacją praw podmiotowych, przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w związku z zapytaniem złożonym za pośrednictwem Serwisu. W tym celu Franczyzobiorca będzie przetwarzać Twoje dane związane z realizacją żądania; Wówczas podstawą prawną przetwarzania ww. danych przez
Franczyzobiorcę jest prawnie uzasadniony interes Franczyzobiorcy polegający na możliwości realizacji Twojego prawa podmiotowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

· w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obroną przed tymi roszczeniami. W tych celach, Franczyzobiorca będzie przetwarzać Twoje dane osobo wena podstawie prawnie uzasadnionego interesu Franczyzobiorcy polegającego na możliwości obrony swoich interesów gospodarczych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

c) W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Franczyzobiorcę jako odrębnego administratora, pozostałe postanowienia niniejszej Polityki powinny być stosowane odpowiednio.

Współadministrowanie

a) Informujemy również, że w związku ze składaniem przez Ciebie zapytań za pośrednictwem Serwisu może dochodzić do współadministrowania Twoimi danymi między Godan, a Franczyzobiorcą.

b) W powyższym zakresie Współadministratorami Twoich danych osobowych są Godan S.A. z siedzibą w Warszawie: Ul. Atlasowa 17, 02-437 Warszawa oraz Franczyzobiorca prowadzący franczyzowy sklep, w którym złożone zostało Twoje zapytanie.

c) Do współadministrowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych między powyżej wskazanymi Współadministratorami będzie dochodziło w celu obsługi zapytań składanych przez Ciebie w sklepach franczyzowych za pośrednictwem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie współadministrowania jest prawnie uzasadniony interes
Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu siecią franczyzową.

d) Do współadministrowania może dochodzić również wyłącznie między nami a Franczyzodawcą, w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe zebrane w związku z realizacją zapytania złożonego w sklepie franczyzowym, w celu prowadzenia działań analitycznych, statystycznych oraz marketingowych opisanych w sekcji „MARKETING” poniżej, jeżeli ich realizacja dotyczyć będzie prowadzenia franczyzy w ramach marki Godan.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych w zakresie współadministrowania jest prawnie uzasadniony interes nasz i Franczyzodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu siecią franczyzową, w tym na zapewnieniu spójnej komunikacji marketingowej.

e) Współadministratorzy zawarli umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi, w których wspólnie i w porozumieniu uzgodnili odpowiednie role oraz zakresy odpowiedzialności za wypełnianie poszczególnych obowiązków w zakresie ochrony i przetwarzania Twoich Danych osobowych.

f) W sprawach dotyczących współadministrowania, Współadministratorzy ustalili, że funkcję punktu kontaktowego zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO będzie pełnił Godan S.A., Ul. Atlasowa 17, 02-437
Warszawa, e-mail: bok@godan.pl, numer telefonu: (+48) 22 721 04 36

g) Postanowienia niniejszej Polityki mają zastosowanie do Współadministratorów jedynie w punktach, z których wyraźnie to wynika.

5. Rodzaj i cel przetwarzania danych osobowych

Administrator i Franczyzobiorca przetwarzają następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Użytkownika.

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona przez Ciebie, za pośrednictwem banera cookies zgodnie z pkt 7;

c) w celu obsługi zapytań – wówczas podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości udzielenia Ci odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f);

d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

e) w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING poniżej.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług.
Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

MARKETING

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną), w tym kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).

Analiza preferencji i zachowań dla celów marketingowych (profilowanie) oraz marketing bezpośredni.

 • Analiza i tworzenie profilu dla celów marketingowych: Aby poznać Twoje osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania Ci informacji o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb, będziemy tworzyli Twój profil klienta (profilowanie). Aby go stworzyć my lub nasi zaufani partnerzy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie bezpośrednio lub wynikające z Twojej aktywności w Serwisie).
 • Marketing bezpośredni: będziemy przetwarzali Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego, tj. informowania Cię o naszych produktach, nowościach i promocjach.
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przedstawianiu Ci przez nas informacji o naszych produktach, nowościach i promocjach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb (profilowanie) oraz marketing bezpośredni naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Komunikacja marketingowa: Będziemy kierowali do Ciebie komunikaty marketingowe o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas za pośrednictwem kanałów komunikacji (np. e-mail, SMS, WebPush), na które wyraziłeś uprzednio dobrowolną zgodę. Możesz cofnąć tę zgodę w każdej chwili, w sposób równie łatwy jak została ona udzielona. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej wycofaniem.

Portale społecznościowe: Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram) lub pozostawiających informację o działalności Administratora na innych stronach, np. w serwisie Google. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, także w celu:

– informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki;

– badania satysfakcji naszych Klientów i określania jakości naszych usług.
Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f).

W sytuacji korzystania z naszych profili w mediach społecznościowych może dochodzić do transferu danych poza obszar EOG.

6. Pliki cookie oraz podobna technologia

Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE

 • Administrator wykorzystuje tzw. niezbędne pliki cookie przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.

FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE

 • Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.

ANALITYCZNE PLIKI COOKIE

 • Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym Serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenie Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.

COOKIES MARKETINGOWE – REKLAMOWE

 • Marketingowe i reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko w Serwisie, ale również poza nim. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Marketingowe i reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.


NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 • Administrator oraz jego partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych.
  Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

GOOGLE ANALYTICS:


https://marketingplatform.google.com/about/analytics/

https://safety.google/

7. Zarządzanie ustawieniami cookies

a) Wykorzystanie plików cookie w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania Twojej zgody. W Serwisie odbierana jest od Użytkownika zgoda za pośrednictwem bannera cookies. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie według zasad opisanych poniżej.

b) Zgoda nie jest wymagana w przypadku niezbędnych plików cookie, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej w ramach Serwisu (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

c) Dodatkowo, oprócz wyrażenia zgody na instalacji plików cookie za pośrednictwem banera cookies powinieneś zachować odpowiednie ustawienia przeglądarki, pozwalające na przechowywanie w Twoim urządzeniu końcowym pliki cookie pochodzące z Serwisu.

d) Wycofanie zgody na zbieranie plików cookie w Serwisie możliwe jest za pośrednictwem bannera cookie.

e) Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest także za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- cookiesü Mozilla
Firefox:


http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answe r=95647

– Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

– Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

f) Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

– http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

g) Zmiana ustawień przeglądarki może ograniczyć stosowanie zarówno koniecznych, jak i opcjonalnych plików cookie. Informujemy jednak, że może to znacząco utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.


8. Cele i podstawy prawne pozostałych przypadków przetwarzania

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA

 • W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
 • Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego
  działalnością gospodarczą.
 • Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

KONTAKT TELEFONICZNY

 • W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych
  osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

9. Automatyczne podejmowanie decyzji

 • Twoje Dane osobowe nie będą automatycznie przetwarzane.

10. Przekazywanie danych osobowych

 • Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym i domom mediowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta, podmiotom wspierającym nas w obsłudze klienta.


11. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 • Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że co innego wynika z niniejszej polityki.

12. Okres przechowywania danych osobowych

 • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


13. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych:
  Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, w tym profilowania.
 • Sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację:
  Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów realizacji naszego uzasadnionego interesu (innego niż marketing) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takim przypadku powinieneś/powinnaś wskazać tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez
  nas Twoich danych objętych sprzeciwem.

Przysługują Ci ponadto następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.
 • Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo do cofnięcia zgody lub zmiany formy komunikacji marketingowej.

Aby skorzystać z powyższych praw możesz skontaktować się z lub z nami (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 3 powyżej).

 • Skarga do organu nadzorczego: Masz także prawo wnieść skargę do
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu, np. skorzystania z formularza kontaktowego w Serwisie, jest konieczne. Jeśli nie podasz tych danych nie będziemy mogli w pełni umożliwić Ci korzystanie z danej funkcjonalności.

15. Obowiązywanie niniejszej polityki

 • Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od 01.07.2023